سردار مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت: سربازان در حال خدمت هم می‌توانند مانند سایر افراد به سفر اربعین بروند، اما برای رفتن باید موافقت فرمانده یگان را بگیرند.

سردار مهری ادامه داد: فرمانده یگان مربوطه باید با مرخصی آن سرباز موافقت کند تا فرد مورد نظر بتواند از کشور خارج شود و به این سفر برود. عرفا نیاز به وثیقه نیست.