استارتاپ

تقلب رانندگان برای پاداش طرح‌ تشویقی اسنپ

/%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE

در حالی که تعدادی از رانندگان اسنپ ادعا کردند که پاداش‌های طرح تشویقی اسنپ به حساب آن‌ها واریز نمی‌شود، برخی از مسافران می‌گویند رانندگان برای گرفتن پاداش تقلب می‌کنند.


افزایش مسدودسازی حساب رانندگان اسنپ

/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE

برخی از رانندگان تاکسی اینترنتی اسنپ ادعا کردند که این شرکت‌ حساب کاربری آن‌ها را بدون دلیل مسدود می‌کند و مانع ادامه فعالیت آن‌ها در اسنپ می‌شود.