بارسلونا

بارسلونا در مرز مصیبت با ژاوی و جرارد پیکه!

/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%87

شب گذشته چیزی نمانده بود تا بارسلونا علی رغم تساوی 1-1 برابر گرانادا، 3-0 بازنده اعلام شود.