طرح تشویقی

تقلب رانندگان برای پاداش طرح‌ تشویقی اسنپ

/%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE

در حالی که تعدادی از رانندگان اسنپ ادعا کردند که پاداش‌های طرح تشویقی اسنپ به حساب آن‌ها واریز نمی‌شود، برخی از مسافران می‌گویند رانندگان برای گرفتن پاداش تقلب می‌کنند.