عکاسی نجومی

شایعه: سری آیفون ۱۳ از قابلیت عکاسی نجومی و حالت پرتره سینماتیک پشتیبانی خواهد کرد

/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-13-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

طبق شایعات، سری آیفون ۱۳ دارای قابلیت عکاسی نجومی، حالت پرتره سینماتیک و بهبود قابلیت عکاسی در شب است که می‌تواند تجربه کاربران را به‌طور قابل توجهی بهبود بدهد.