الریان

شوک بزرگ؛ ایست قلبی علیه گل شجاع

/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9

عثمان کولیبالی مدافع الوکره به دلیل ایست قلبی در جریان دیدار برابر الریان، راهی بیمارستان شد و به همین دلیل این دیدار نیمه تمام باقی ماند.