ثبت نام سایپا فروش فوق العاده آذر 1400

آخرین مهلت ثبت‌نام یارانه سایپا / رانت ۶۰ میلیونی برای فروش تیبا

/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-60-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7

امروز آخرین فرصت برای ثبت‌نام در فروش فوق‌العاده محصولات گروه خودروسازی سایپا ویژه دی‌ است. سایپا برای فروش تیبا EX2 در این طرح حدود ۶۰ ملیون تومان رانت می‌دهد.