رانندگان اسنپ

افزایش مسدودسازی حساب رانندگان اسنپ

/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE

برخی از رانندگان تاکسی اینترنتی اسنپ ادعا کردند که این شرکت‌ حساب کاربری آن‌ها را بدون دلیل مسدود می‌کند و مانع ادامه فعالیت آن‌ها در اسنپ می‌شود.