سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

ژینا امینی

کمیسیون تخصصی برای تشخیص علت فوت خانم امینی تشکیل شده/ جزئیات پرونده به مقام قضایی ارسال خواهد شد

/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت: کمیسیون تخصصی برای تشخیص علت فوت مهسا امینی در پزشکی قانونی استان تهران تشکیل شده است.