یک زن که روی ریل راه آهن قرار داشت، قبل از رسیدن قطار نجات پیدا کرد.

یک زن در هند روی ریل راه آهن قرار داشت. قطاری در حال نزدیک شدن به ایستگاه بود. این زن قبل از رسیدن قطار از حادثه نجات پیدا کرد.